top of page
בטיחות בעבודה

בטיחות בעבודה

הגורם האנושי הינו הסיבה העיקרית להתרחשותן של תאונות עבודה ובסיסו בחוסר הדרכה של העובדים באשר לסיכונים הקיימים בעבודתם וחוסר הקפדה על כללי הזהירות ועבודה נכונה.

בטיחות וגיהות בעבודה הן אבני היסוד למהלך עבודה תקין ולשמירה על בטיחות העובדים והציוד!

באמצעות שמירה על כללי הבטיחות ניתן לצמצם משמעותית ולמנוע תאונות עבודה ונזקים כלכליים, בנוסף יביא הדבר לשיפור תדמית הארגון בעיני עובדי החברה ובעיני הלקוחות.

אחד הכלים החשובים ביותר להעלאת רמת הבטיחות בכל חברה או ארגון הינו הדרכות בטיחות המכשירות את העובדים לשמור על כללי הזהירות ולבצע את העבודה במינימום סיכונים.

החוק בישראל מפרט חוקים ותקנות המחייבים את המחזיק במקום העבודה למסור לעובדיו מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום שבו מועסק העובד והוראות עדכניות לשימוש ולהפעלה בטוחה של הציוד וחומרי העבודה במקום.

החוק מחייב כל מעסיק המחזיק במקום עבודה לקיים הדרכות עבודה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם באמצעות בעל מקצוע מתאים ועליו לוודא כי כל עובדיו בקיאים ומודעים לסיכונים בעבודה, מבינים היטב את אמצעי הזהירות ופועלים לפיהם.

הדרכות בטיחות יינתנו לעובדים במפעל באמצעות מדריך שאושר לתפקיד על ידי מפקח עבודה ראשי במשרד התמ”ת לפחות אחת לשנה.

bottom of page